කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයට අයත් නව පරිගණක විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම 2016 මැයි මස 04 වන දින මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.


මෙම විද්‍යාගාරය සඳහා HETC / IDAS ව්‍යාපෘතිය අනුග්‍රහය ලබාදී තිබේ. මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා නව පරිගණක විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම සිදුකළ අතර මෙම අවස්ථාවට HETC / IDAS හි සම්බන්ධීකාර ආචාර්ය ප්‍රශාන්තී නාරංගොඩ මහත්මිය, අංශධිපතිවරුන් ඇතුළු විෂය සම්බන්ධීකාරකවරුන් සහභාගි වූහ. 

මෙම විද්‍යාගරය කර්මිකනිලධාරි සන්ගමයේ සභහපති B.K.A. ඩයස් මහතාගේ අනුදෑනුම මත ගොඩනගන ලද්දකි.

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com